Browsing: CGM48

CGM48

สรุปสาระสำคัญ และเปิดตัวแล้วโฉมหน้าสมาชิก CGM48 ทั้ง 25 คน ในงาน CGM48 WE TALK TO YOU BY CGM48 SHIHAININ & CAPTAIN เจ้า ~

ในวันนี้ 26 ตุลาคม 2019 ได้มีการจัดงาน CGM48 WE TALK TO YOU BY CGM48 SHIHAININ & CAPTAIN เจ้า ~ ขึ้นที่ห้าง CentralPlaza Chiangmai Airport แน่นอนว่าไฮไลท์สำคัญของงานก่อนหน้าที่งานจะเริ่มนั้น ไม่มีใครรู้ว่าจะมีการเปิดตัวน้องๆ เมมเบอร์ของ CGM48 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจนเป็นสมาชิกในรอบสุดท้ายแล้ว