Browsing: Cm Cafe

Cm Cafe

6 สาวจากค่าย CM Cafe ร่วมเดินแบบในงานสัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย 2562

งานกิจกรรม “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย 2562” โดย Antibiotic Awareness Thailand และ กพย. – ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ร่วมมือกับ สสส. จัดกิจกรรมให้ความรู้ปัญหาเชื้อดื้อยา และการใช้ยาค้านแบคทีเรีย/ปฏิชีวนะที่ถูกต้อง