SY51 One Year Anniversary & Valentine’s @ Chiang Mai

ปะกั๋นตี้เจียงใหม่เน้อเจ้า
วันตี้ 9 กุมภาพันธ์ นี้

ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร A

พรอมเมนาดาเชียงใหม่

February 9 @ 10:00
10:00 — 20:00 (10h)

Northern

SY51