โอกาสครั้งสำคัญกับการ DEBUT เป็นไอดอลแห่งยุคดิจิทัล กับ LINE IDOL เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ลงมาลุยตลาดไอดอลกันอีกเจ้า สำหรับเจ้าใหญ่ LINE ประเทศไทย ได้เข็นโปรเจ็ค LINE IDOL ออกมาแล้ว โดยในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ 15- 28 ปี ได้เข้ามาเป็นไอดอล รวมไปถึงชิงเงินรางวัลจากการแข่งขันกว่า 5 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังได้รับการฝึกฝนจาก ทีมงานครูผู้มีความรู้ความสามารถทั้งการร้อง การเต้น และการแสดง ซึ่งก็มีทั้งครูโค้ดดี้ อรรถพล และ ครูบิว อรพรรณ ที่ถือได้ว่าเป็นโค้ชชื่อดังที่จะช่วยฝึกฝนให้คุณมีทักษะที่โดดเด่นเพิ่มขึ้นไปอีก

คลิป CM : https://tv.line.me/v/14150125/list/605863

สำหรับการสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2563 สมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Add: @lineidolth

ซึ่งหลังจากแอด จะมีลิ้งค์ไปยังหน้าสมัครอยู่ภายในนั้นเลยจ้า

รายละเอียด เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วม LINE IDOL

1.ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15 ถึง 28 ปี จะต้องเกิดในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2535 ถึง 31 ธันวาคม 2548

2.ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย

3.สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมในการเข้าสมัครและร่วมกิจกรรมนี้ โดยให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามพร้อมใส่ชื่อนามสกุล (โดยไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครหรือผู้ปกครอง) กำกับการลงนามในเอกสาร ระบุว่า “ผู้สมัครได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมในการเข้าสมัครและร่วมกิจกรรมนี้แล้ว”และส่งเอกสารลงนามมาที่ debutbylineidol@linecorp.com

4.โดยการตกลงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้สมัครยอมรับว่าผู้สมัครไม่เคยตกลงทำนิติกรรมสัญญา หรือมีภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลภายนอก ที่จะทำให้ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับ LINE หากได้รับการคัดเลือก

5.โดยการตกลงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้สมัครรับรองว่าตนได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และรับรองว่าตนได้จัดทำคลิปใดๆ ที่ใช้ในกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้กระทำการใดอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายใดๆ ของบุคคลอื่น รวมทั้งรับรองว่าจะไม่กระทำการใดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของ LINE หรือตัวแทนของ LINE

6.ผู้สมัครตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ (เช่น ค่าเดินทาง ค่าเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ในการแสดง ค่าแต่งหน้าทำผม) ที่อาจเกิดขึ้นจากการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยตนเอง

7.หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะกิจกรรม DEBUT by LINE IDOL ผู้สมัครยินยอมเข้าลงนามสัญญาเพื่อเป็นศิลปินภายใต้สังกัด LINE และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามสัญญาตลอดระยะเวลาอายุสัญญา 2 ปี พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อระเบียบต่างๆของ LINE และให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานโฆษณา การแสดง โดยผ่านสื่อใดๆ ตามที่ LINE เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ ตามรายละเอียดในสัญญา

8.ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ LINE มีสิทธิในบรรดาลิขสิทธิ์ สิทธิในการแพร่เสียงแพร่ภาพและเผยแพร่ต่อสาธารณชนของผู้สมัคร สิทธิในการบันทึกการแสดงของผู้สมัคร สิทธิในการทำซ้ำสิ่งบันทึกการแสดงของผู้สมัคร สิทธิในภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ดนตรีกรรม และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม DEBUT by LINE IDOL หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว (เช่น สิทธิและลิขสิทธิ์ในคลิปแสดงความสามารถของผู้สมัคร ที่ได้ให้ไว้กับ LINE ในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรม) โดย LINE มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม จัดทำเป็นสินค้าออกจำหน่าย โฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกช่องทาง โดยปราศจากค่าสิทธิ

9.ผู้สมัครตกลงให้ LINE นำชื่อของผู้สมัคร ชื่อทางการแสดงและ/หรือเครื่องหมายใดๆ เสียงพูด ภาพถ่าย รูปลักษณ์ และ/หรืออัตลักษณ์ ของผู้สมัครมาเพื่อใช้ในงานการแสดง สิ่งบันทึกเสียง สิ่งบันทึกภาพ โสตทัศนวัสดุ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรม DEBUT by LINE IDOL โดยปราศจากค่าสิทธิ

10.ผู้สมัครรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้แก่ LINE เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง และยินยอมข้อตกลงให้นำข้อมูลที่ได้กรอกเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตามนี้

11.ผู้สมัครยอมรับว่ามีคุณสมบัติครบตามกฏเกณฑ์ และยอมรับกติกาการเข้าร่วมกิจกรรม และยอมรับว่าการตัดสินของ LINE ถือเป็นที่สุด และหาก LINE พบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขกติกาได้ ทาง LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการคัดเลือก

12.ผู้สมัครรับรองว่าจะไม่กล่าว เขียนข้อความ สื่อสารหรือกระทำผ่านสื่อ หรือช่องทางใดๆ ที่อ้างถึง หรือสามารถอ้างถึงนำไปอ้างถึงหรือเชื่อมโยงถึงกิจกรรมนี้ หรือ LINE หรือคณะกรรมการแผนกการประชาสัมพันธ์ของ LINE หรือพนักงานของ LINE หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก LINE หากผู้เข้าแข่งขันได้รับการติดต่อจากสื่อมวลชนใดๆ ผู้สมัครจะแจ้งให้ LINE ทราบทันที เพื่อให้มีการติดต่อผ่านประชาสัมพันธ์ของ LINE

About Author

เว็บไซต์ข่าวสาร บทความ บทสัมภาษณ์ ตารางงาน ของไอดอลทั่วประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อแฟนคลับที่รักไอดอล โดยทีมงานที่รักและชื่นชอบไอดอลเช่นเดียวกัน นำเสนอในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เกาะติดทุกเหตุการณ์ โดยทีมงานของ IDOLTH

Comment